RESÜSİTASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

  Derneğin Adı ve Merkezi
  Madde 1- Derneğin Adı: “RESÜSİTASYON DERNEĞİdir.
  Derneğin merkezi Adana’dır. Derneğin şubesi açılmayacaktır.
  Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
  Madde 2-

  • Resüsitasyon ile ilgili bilimsel konularda inceleme ve araştırmalar yapılmasını teşvik etmek, bunların tartışılmasını sağlamak için bilimsel toplantılar düzenlemek,
  • Resüsitasyon ile ilgili eğitim yapan farklı disiplinler arasında işbirliği kurmak ve eğitimlerin son kılavuzlara uygun olarak yapılmasını teşvik etmek.
  • Resüsitasyon ile ilgili konularda “çalışma grupları” oluşturmak ve bu çalışma gruplarının koordinasyonunu sağlamak.
  • Resüsitasyon konularını içeren bilimsel toplantılar ve kurslar düzenleyerek, sağlık ile ilgili meslek erbabının resüsitasyon eğitimine katkıda bulunmak.
  • Sağlık ile ilgili meslek gruplarında çalışanların resüsitasyon eğitimine katkıda bulunmak için, resüsitasyon konularını içeren “Temel Yaşam Desteği ve Otomatik Eksternal Defibrilasyon, Acil Yaşam Desteği, İleri Yaşam Desteği, Travma Resüsitasyonu, Özel Durumlarda Resüsitasyon, Yenidoğan Resüsitasyonu, Pediatrik Yaşam Desteği” gibi konularında ve Resüsitasyon ile ilgili tüm diğer konularda,  bilimsel toplantılar ve kurslar düzenlemek.
  • Sağlık ile ilgili bir meslekte çalışmayan vatandaşların, İlk yardım gerektiren hastalara uygulayabileceği “Temel Yaşam Desteği ve Otomatik Eksternal Defibrilasyon Eğitilmeleri”  ile  “İlkyardım Eğitimleri” için çaba sarfetmek, bu konu ile ilgili bilgilendirici  faaliyetlerde bulunmak, toplantılar düzenlemek ve kurslar açmak.
  • Toplumda Resüsitasyon Farkındalığı yaratmak için çalışmalarda bulunmak.

         Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
  1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 
  2-Kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum ve kongreler düzenlemek,
  3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda sürekli yayınlanan Bülten, Bilimsel Dergi, Kitap ve gibi yayınlar  yapmak,
  4-Amacın gerçekleştirilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak için, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini; kurslar ve eğitimlerde kullanılacak tıbbi cihazlar ve simülatörleri temin etmek,
       5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
  6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
  7- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
  8-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri oluşturmak,
  9-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
  10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
  11-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
  15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer bilimsel ve sağlık ile ilgili melsek dernekleri ile veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

  Derneğin Faaliyet Alanı
  Dernek, Sağlık ve Resüsitasyon alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

  Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
    Madde 3- Türkiye’de mesleklerini icraya yetkili, Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan; Tıp Doktorları, Hemşirelik Yüksek Okulu ve Hemşirelik Fakültesi mezunları, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin “Acil durum ve Afet Yönetimi” mezunları, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları’nın “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik ve İlk ve Acil Yardım Programları” mezunları gibi, T.C. vatandaşı olan gerçek kişiler ile Tüzel Kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Dernek üyeliği ile ilgili konularda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun dernekler ile ilgili maddelerindeki hükümler uygulanır.
  Ancak, yabancı uyruklu gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
           Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde “üyeliğe kabul” veya “isteğin reddi” şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak “Üye Kayıt Defteri”ne kaydedilir.
         Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile, müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
         Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, yapmış oldukları Bilimsel Çalışmaları ile Resüsitasyon Bilimine  önemli ölçüde katkı sağlamış ve  Resüsitasyon ile ilgili konularda  Sağlık Mensuplarının ve Halkın Eğitimine önemli katkılarda bulunmuş, Türk ve Yabancı Uyruklu kişiler yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

  Üyelikten Çıkma
  Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
  Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

  Üyelikten Çıkarılma
  Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
  1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
  2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
  3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
  4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
  5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
  Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, ilgili kişi, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
  Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

  Dernek  Organları
  Madde 6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

  • Genel kurul
  • Yönetim kurulu
  • Denetim kurulu

         Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
  Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
  Genel kurul;

  • Bu tüzükte bellirtilen zamanda olağan,
  • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

  Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
  Genel kurul, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.
  Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

  Çağrı Usulü
  Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
  Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
  Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

  Toplantı Usulü
  Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

  Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

  Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek “Divan Heyeti” oluşturulur.

  Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

  Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

  Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

  Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

  Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

   Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
  Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
  Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, divan başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
  Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

  Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
  Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.   Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

  Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
  Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

  • Dernek organlarının seçilmesi,
  • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
  • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
  • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
  • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  • Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,  
  • Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
  • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
  • Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
  • Derneğin vakıf kurması,
  • Derneğin fesih edilmesi,
  • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
  • Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

  Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
  Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

  Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

  Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

  Madde 10-Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin sayısı, Genel Kurulda arttırılabilir veya beş asıl, beş yedekten az olmamak üzere düşürülebilir.
  Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 
         Yönetim kurulu, tüm üyeleri, haberdar edilmeleri şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
         Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

  Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

  • Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
  • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
  • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
  • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
  • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
  • Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
  • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
  •  Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
  •  Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
  • Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
  • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

  Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
  Madde 11- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

  Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
  Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
  Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

  Derneğin Gelir Kaynakları
  Madde 12- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

  • Üye Aidatı: Üyelerden yıllık olarak  30 TL aidat alınır. Bu miktarı artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
  • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
  • Dernek tarafından tertiplenen konferans, panel, sempozyum, Kongre, Kurs gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
  • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
  • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
  • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
  • Diğer gelirler.       

  Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
  Madde 13- Defter tutma esasları;
  Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
  Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
  Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
  Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

  Kayıt Usulü
  Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

  Tutulacak Defterler
  Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

  • İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  • Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
  • Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
  • Evrak Kayıt Defterleri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
  • Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
  • İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

  6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

  • Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
  • (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.
  • Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

  Defterlerin Tasdiki
  Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

  Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
  İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

  Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
  Madde 14- Gelir ve gider belgeleri;
  Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
  Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için  “Gider Makbuzu” düzenlenir.
  Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

  Alındı Belgeleri
  Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
  Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

  Yetki Belgesi
  Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden  “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
  Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
  Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

  Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
  Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

  Beyanname Verilmesi
  Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin  “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

  Bildirim Yükümlülüğü   
  Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
  Genel Kurul Sonuç Bildirimi
  Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
         Genel kurul sonuç bildirimine;

  • Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
  • Tüzük değişikliği yapılmışsa, dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

  Taşınmazların Bildirilmesi
  Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde  “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

  Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

  Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce  “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
  Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
  Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

  Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
  Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği  “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

  Değişikliklerin Bildirilmesi
  Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
  Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

  Derneğin İç Denetimi
  Madde 17- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
  Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

  Derneğin Borçlanma Usulleri  
  Madde 18- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

  Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
  Madde 19- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
  Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

  Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

  Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli
  Madde 20- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
  Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
  Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

  Tasfiye İşlemleri
  Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde RESÜSİTASYON DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

  Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
  Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

  Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

  Adı Soyadı

  Mesleği

  Adresi

  Tabiyeti

  Agâh ÇERTUĞ

  Öğretim Üyesi (Prof. Dr.)

  Ege Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji AD Bornova İZMİR

  TC

  Filiz Tüzüner

  Öğretim Üyesi (Prof. Dr.)

  Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji AD. Ankara

  TC.

  Kutay Akpir 

  Öğretim Üyesi (Prof. Dr.)

  İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. İstanbul

  TC

  Uğur Oral

  Öğretim Üyesi (Prof. Dr.)

  Mersin Üniversitesi Rektörü ve Anesteziyoloji AD. Mersin

  TC.

  Mois BAHAR

  Öğretim Üyesi (Prof. Dr.)

  İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD İstanbul

  TC

  Ali Reşat Moral

  Öğretim Üyesi (Prof. Dr.)

  Ege Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji AD Bornova İZMİR

  TC

  Oya Kutlay

  Öğretim Üyesi (Prof. Dr.)

  Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji AD.  BURSA

  TC

  Bora Aykaç

  Öğretim Üyesi (Prof. Dr.)

  İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD İstanbul

  TC

  Gülsen Korfalı

  Öğretim Üyesi (Prof. Dr.)

  Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Anesteziyoloji AD. Bursa

  TC

  Belkıs Tanrıverdi

  Öğretim Üyesi (Prof. Dr.)

  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fak Anesteziyoloji AD. Eskişehir

  TC

  Güner Kaya

  Öğretim Üyesi (Prof. Dr.)

  İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. İstanbul

  TC

  Akın Serdar

  Öğretim Üyesi (Prof. Dr.)

  Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Kardiyoloji AD. Bursa

  TC

  Mustafa Akın

  Öğretim Üyesi (Prof. Dr.)

  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD. İzmir

  TC

  Kamil Pembeci

  Öğretim Üyesi (Prof. Dr.)

  İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. İstanbul

  TC

  Hüküm Eksikliği
  Madde 21-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
  Madde 22- 10 Haziran 2003 tarihinde “Tüzel Kişilik” kazanmış olan Resüsitasyon Derneğinin kurulması için, çaba sarfetmiş olan Fiil ehliyetine sahip “Kurucu Tıp Doktoru Üyeler”in adları ve o tarihte çalıştıkları kurumlar aşağıda belirtilmiştir.

  Resüsitasyon Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri

   

  Adı Soyadı

  Görev Unvanı

  1

  Prof..Dr. Agah ÇERTUĞ

  Yönetim Kurulu Başkanı

  2

  Prof. Dr. Oktay DEMİRKIRAN

  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

  3

  Prof. Dr. Bahar Kuvaki BALKAN 

  Yönetim Kurulu Sekreteri

  4

  Prof. Dr. Gönül Tezcan KELEŞ 

  Yönetim Kurulu Veznedarı

  5

  Doç .Dr. Şule AKIN

  Yönetim Kurulu Üyesi